Käyttäjän JariSotka blogi

Lojaliteetti sopimuksissa

Korkein oikeus on ennnakkoratkaisussaan kieltänyt neuvotteluiden käymisen vilpillisesti eli niin, että toinen osapuoli tulee harhaanjohdetuksi kärsien turhia kustannuksia ja vahinkoa. Näin ollen, jos sopijakumppani on huolimattomuuttaan synnyttänyt toisessa perustellun luottamuksen sopimuksen syntymiseen ja tästä on aiheutunut kalliita valmistelutoimia, perusteeton neuvotteluista vetäytyminen voi johtaa korvausvelvollisuuteen. On kuitenkin huomioitava, että lopputulokseen vaikuttivat neuvotteluiden kesto, valmistelutoimien kalleus ja kiinteistöyhtiön kantama riski neuvotteluista, joten kynnys korvausvastuulle on yhtä kaikki korkea.

suomi

Irtisanominen taloudellisin ja tuotannollisin perustein

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Lainsäädäntö asettaa kuitenkin monia rajoituksia tähän, joita artikkelissa käsitellään.

suomi

Irtisanominen työntekijästä johtuvista syistä

Kirjoituksessa käsitellään työnantajan oikeutta irtisanoa työntekijä työntekijöistä johtuvista syistä, eli ns. individuaaliperusteella. Työsopimus voidaan irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä ja lisäksi lainsäädännössä on lukuisia rajoituksia irtisanomiselle ja määräyksiä menettelytavoista irtisanomisten yhteydessä. Suosittelemme, että työsuhteen päättämiseen liittyvissä kysymyksissä yritykset kääntyisivät lakimiehen puoleen, sillä näissä asioissa erehtyminen johtaa yleensä huomattavan suuriin korvauksiin.

suomi

Työntekijän lomauttaminen

Työnantaja saa laissa säädettyjen perusteiden täyttyessä lomauttaa työntekijän joko määräajaksi tai toistaiseksi keskeyttämällä työnteon kokonaan tai lyhentämällä työntekijän lain tai sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä.

suomi

Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkaminen voi tapahtua kolmella eri perusteella: koeajan vuoksi, erittäin painavasta syystä tai työntekijän luvattoman yli 7 päivää kestäneen poissaolon vuoksi. Viime aikoina on tullut uutta oikeuskäytäntöä, jossa mm. työnantajan koeaikapurun perusteita on riitautettu mm. syrjintäperusteilla.

suomi

Työsopimuksen purkautuminen työntekijän luvattoman poissaolon vuoksi

Työsopimuslain mukaan työnantaja voi pitää työsopimusta purkautuneena silloin, kun työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana poissaololleen pätevää syytä. Työnantaja voi tällöin katsoa työsuhteen päättyneeksi ensimmäisestä poissaolopäivästä lukien. Vastaava oikeus on työntekijällä silloin, kun työnantaja on ollut poissa vähintään seitsemän päivää.

suomi

Osakeyhtiön purkamisesta ja sen verotuksesta

Osakeyhtiö on helppo ja nopea perustaa, mutta sen lopettaminen, purkaminen, on aikaa vievä ja monivaiheinen prosessi. Lisäksi verosäädökset asettavat omat haasteensa purkamisen verotehokkaalle toteuttamiselle. 
Purkaminen toteutetaan selvitystilan kautta, josta päättää yhtiökokous, joka valitsee myös selvitysmiehen purkamista toteuttamaan. Purkamismenettely on mahdollista toteuttaa noin kuudessa kuukaudessa, mikäli velkojat eivät sitä vastusta ja osakkeenomistajat ovat yksimielisiä.

 

suomi

Omien osakkeiden hankkiminen osakeyhtiössä

Osakeyhtiö voi hankkia haltuunsa ja pitää hallinnassaan omia osakkeitaan. Myyjän verotuksessa yhtiön hankkimia osakkeita käsitellään osakkeiden myyntinä, johon sovelletaan luovutusvoittoverotuksen sääntöjä. Osakeyhtiölain ja verolakien yhteensovittaminen vaatii tarkkaavaisuutta, jotta omien osakkeiden hankkimista yhtiölle ei katsottaisi veronkierroksi.

suomi

Osakeyhtiölain mukainen vähemmistöosakkeiden lunastaminen

Kun jonkun omistajan omistusosuus nousee yli 90 % osakeyhtiössä, syntyy osakeyhtiölain mukainen lunastusoikeus ja –velvollisuus. Osakeyhtiön koolla tai sillä onko kyseessä tavallinen osakeyhtiö ja julkinen osaskeyhtiö (Oyj) ei ole merkitystä lunastuoikeuden syntymisessä tai lunastusmenettelyn käytössä.

suomi

Tekoäly lakimiehen korvaajana?

Jos robotti pystyy viemään jonkun lakimiehen työn, sellainen lakimies ansaitseekin tulla korvatuksi. Tekoälysovelluksista on toistaiseksi apua tiedon haussa ja joidenkin rutiinitöiden nopeuttamisessa. Oikeudenkäynnissä tai yritysten välisten sopimusten laatimisessa näistä on vain hyvin rajallisesti apua.

suomi