fbpx

Force majeure ja koronavirus

Koronavirus on aiheuttanut ongelmia ympäri maailman. Pandemia on vaikeuttanut sopimuksien täyttämistä niin yritysmaailmassa kuin yksityisten elämässä. Moni miettii, voiko koronavirus vapauttaa heidät sopimusvelvoitteista ja vastuista niin sanotun force majeure, eli ylivoimaisen esteen takia.

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sopimuksen osapuolista riippumatonta, odottamatonta ja poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suoritusvelvollisuuden täyttämisen lopullisesti tai hetkellisesti. Tämän tapahtuman vaikutuksien torjuminen on oltava siihen vetoavan osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Mikäli katsotaan ylivoimaisen esteen olevan käsillä, voi yritys vapautua suuristakin velvollisuuksista, jonka johdosta pystytään parhaimmissa tapauksissa estämään esim. koko liiketoiminnan konkurssin.

Force majeure yleensä

Force majeure tapahtumina ja olosuhteina voidaan esimerkkeinä mainita luonnonvoimien, sodan tai kolmannen henkilön tahallisesti aiheuttamat vahingot. IT2018 yleisissä sopimusehdoissa mainitaan ylivoimaisena esteenä yllä mainituiden lisäksi kapina, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytys, tuonti- tai vientikielto, lakko, työsulku, boikotti tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä. Pandemiaa ei ole mainittu, mutta siitä johtuvat toimenpiteet, kuten esim. tuonti- ja vientikiellot ja työsulku, kuuluvat yleensä ylivoimaisen esteen piiriin.

Force majeure määräytyy kuitenkin tarkemmin aina sopimuksen sisällön ja soveltuvan lainsäädännön perusteella. Ylivoimaisesta esteestä on yleensä otettu lauseke sopimukseen tai yleisiin sopimusehtoihin. Aina näin ei kuitenkaan ole.


Jos sopimukseen kuitenkin sovelletaan Suomen lakia, voidaan ylivoimaiseen esteeseen vedota myös ilman nimenomaista sopimusehtoa. Näin on myös muissa Pohjoismaissa ja monissa muissakin valtioissa. Ylivoimainen este katsotaan Suomen laissa yleiseksi sopimusoikeudelliseksi vastuunrajoitus-perusteeksi (ks. esim. kauppalaki 57.1 §) ja osana vahingonkorvauksen yleisiä oppeja, jotka tulevat sovellettavaksi myös ilman nimenomaista sopimista. Tähänkin löytyy poikkeuksia esim. kuluttajansuojalaista.

Ylivoimaisen esteen vallitessa on tärkeää muistaa, ettei pelkästään sen olemassaolo oikeuta sopimusvelvoitteista vapautumiseen, vaan siitä johtuvan todellinen esteen aiheuttama mahdottomuus täyttää sopimusvelvoitteet. Vain se, että tilanne on hankalampi tai taloudellisesti kannattamattomampi ei vielä täytä ylivoimaisen esteen kriteereitä.  Ylivoimaisen esteen on tehtävä sopimuksen mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tehdä sen suorittamisen taloudellisesti tai muuten kohtuuttomaksi.

Miten yrityksen tulee toimia epäillyssä Force majeure tilanteessa?

Jos yritys epäilee, että käsillä on force majeure -tyyppinen este, on tästä ilmoitettava toiselle osapuolelle mahdollisimman nopeasti. On syytä toimia harkitusti, mutta ilman viivytyksiä. Peukalosääntönä on todettava, että force majeure lausekkeeseen kannattaa vedota mieluummin liian herkästi kuin liian hitaasti siksi, että liian myöhään tullut reagointi voi johtaa lausekkeeseen vetoamisen oikeuden menetyksen. Kuten Ville Mielonen on todennut ”on parempi selvitellä jälkikäteen, oliko viivästyksessä kyse todella ylivoimaisesta esteestä, kuin myöhästyneellä ilmoituksella menettää oikeus vedota sellaiseen.”

Lisäksi on hyvä mainita, että on olemassa myös lievempi peruste sopimuksen muuttamiseen ja suoritusvelvoitteiden lakkaamiseen kuin ylivoimainen este – nimittäin oikeustoimilain 36 §. Kyseisen artiklan ja sopimusten yleisten sovittelusääntöjen mukaan sopimuksen kohtuuttomuutta arvioitaessa ”on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat”.

Mikäli koronavirus ei täysin yllä ylivoimaisen esteen kriteereihin on sopimusta siis mahdollista sovitella muilla tavoin. Koronaviruksen aiheuttamat haitat saattavat olla painava peruste vastuiden ja velvollisuuksien ainakin jonkin asteiseen uudelleen tasapainotteluun.

Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

Yleensä ylivoimaisen esteen vallitessa, sopijapuolilla on oikeus viivästyttää, rajoittaa tai keskeyttää kokonaan tai osittain sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen. Sopijapuolilla ei myöskään ole oikeutta vahingonkorvaukseen. 

Ylivoimaisen esteen seuraamuksista voidaan ja kannattaa kuitenkin aina sopia.

Yhteenveto

Force majeure voi tulla sovellettavaksi koronavirukseen etenkin, jos ylivoimainen este on mainittu sopimuksessa. Tähän myös kannattaa vedota mahdollisimman ajoissa. Koronaviruksen torjuntatoimenpiteet ovat johtaneet sellaisiin olotiloihin, joita tuskin ketään on voinut ennustaa. Huomioitavaa on, että WHO julisti koronaviruksen pandemiaksi 10.1.2020, jonka jälkeen solmitut sopimukset saattavat olla rajatilanteessa sen suhteen, olisiko tiettyjä seuraamuksia pitänyt ennustaa kokonaan tai osittain.

Voimmeko auttaa? Jätä yhteydenottopyyntö!

   Lakitietoutta suoraan sähköpostiisi:

   Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

   Yrityssaneerausmenettelyn kompastuskivet

   Kirjoitin kolmisen kuukautta sitten artikkelin yrityssaneerausmenettelystä apuna yrityksille, joita syystä tai toisesta uhkaa maksukyvyttömyys tai yritys on jo maksukyvytön, mutta yrityksen liiketoiminta on sinänsä elinkelpoista

   Jaa artikkeli eteenpäin:

   Email
   LinkedIn