fbpx

Yrityssaneerauksesta apua vaikeina aikoina

Hannu Huostila

Hannu Huostila

Toimitusjohtaja, OTK, varatuomari
+358 50 323 1285
hannu.huostila@almgren-sankamo.fi
Kotka

Erikoisalat
Rahoitus, kiinteistö- ja vakuusoikeus, yhtiöoikeus, yrityskaupat- ja järjestelyt sekä yrityssaneeraus-, maksukyvyttömyys- sekä konkurssiasiat.

Inflaatio ja rahapolitiikan kiristäminen sekä geopoliittiset jännitteet ovat viime aikoina aiheuttaneet yrityksille talousvaikeuksia. Taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys voi pyrkiä ratkaisemaan kriisin hakeutumalla yrityssaneerausmenettelyyn. Yrityssaneerauksella on mahdollista pelastaa vaikeuksiin joutunut elinkelpoinen yritys, ja yrityssaneeraus on usein myös viimeinen keino konkurssin välttämiseksi. Yrityssaneeraukseen voi hakeutua yritysmuodosta riippumatta.

Yrityssaneeraus on lakisääteinen järjestely, jossa parannetaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistamalla yritykselle räätälöity saneerausohjelma. Saneerausohjelmassa kestää yleensä useita vuosia, ja saneerausohjelman päätyttyä yritys vapautuu lopuista veloista, joita ei ohjelman mukaan tarvinnut suorittaa.

Yritystä ei voida asettaa konkurssiin silloin, kun hakemus saneerausmenettelystä on vireillä. Lisäksi yrityssaneeraushakemuksessa on mahdollista vaatia tuomioistuinta määräämään maksu- ja vakuudenasettamiskiellon, perintäkiellon ja ulosmittaus- sekä muiden täytäntöönpanotoimenpiteiden kiellon olemaan väliaikaisena voimassa jo ennen saneerausmenettelyn alkamista, jotta esimerkiksi yrityksen toiminnan kannalta tarpeellisen, velan vakuutena olevan omaisuuden realisointi tai takaisinotto taikka sellaisen omaisuuden ulosmittaus voidaan estää. 

Perusmuotoisen saneerausmenettelyn lisäksi yrityksellä on voinut 1.7.2022 alkaen olla mahdollisuus varhaiseen saneerausmenettelyyn tai nopeutettuun saneerausmenettelyyn. Jos yritystäsi vasta uhkaa maksukyvyttömyys, se voi olla mahdollista hakea varhaiseen saneerausmenettelyyn. Nopeutetussa saneerausmenettelyssä saneerausohjelman vahvistamisprosessi on tavanomaista nopeampi, sillä nopeutetussa menettelyssä yrityksen saneerausohjelman luonnos on pitkälle valmisteltu ennen kuin saneeraushakemus jätetään tuomioistuimelle.

Yrityssaneeraus on konkurssin realistinen vaihtoehto ainoastaan silloin, kun yritystoiminta on elinkelpoista ja saneerauksen avulla tervehdytettävissä, mikä puolestaan edellyttää saneeraukseen hakeutumista riittävän varhaisessa vaiheessa. Seuraavaksi esittelen lyhyesti yrityssaneerausmenettelyn päävaiheet.

Saneeraukseen hakeutuminen

Yrityksesi voidaan hakea perusmuotoiseen saneerausmenettelyyn, jos yrityksesi on maksukyvytön, mutta tilanne on kuitenkin korjattavissa saneerauksen avulla.

Yrityssaneerauslain mukaan perusmuotoista yrityssaneerausta ei voida aloittaa, jos

 • yrityksesi maksukyvyttömyyttä ei todennäköisesti pystytä korjaamaan saneerausohjelman avulla 
 • on todennäköistä, että yrityksesi ei pysty maksamaan saneerauksen alkamisen jälkeen syntyviä velkojaan tai saneerauksesta aiheutuvia kustannuksia 
 • hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena on velkojen perinnän estäminen tai muu oikeuden loukkaaminen 
 • saneerausohjelman toteuttamiselle aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei ole edellytyksiä, esimerkiksi velkojat eivät luota yritykseesi tarpeeksi 
 • yrityksesi kirjanpito on olennaisesti puutteellinen tai virheellinen, eikä voida osoittaa, että kirjanpito voidaan vaikeuksitta saattaa asianmukaiseen ja luotettavaan tilaan 
 • yrityksesi taustalla on rikollista menettelyä, esimerkiksi kirjanpitorikos. 

Mikäli yritystäsi vasta uhkaa maksukyvyttömyys, voidaan yrityksesi hakea varhaiseen saneerausmenettelyyn. Varhaisen saneerausmenettelyn aloittamiselle on vähemmän esteitä kuin perusmuotoisen saneerausmenettelyn aloittamiselle. Varhaista saneerausmenettelyä ei voida aloittaa, jos

 • yrityksesi on maksukyvytön  
 • on todennäköistä, että yrityksesi ei pysty maksamaan saneerauksen alkamisen jälkeen syntyviä velkojaan tai saneerauksesta aiheutuvia kustannuksia 
 • yrityksesi kirjanpito on olennaisesti puutteellinen tai virheellinen, eikä voida osoittaa, että kirjanpito voidaan vaikeuksitta saattaa asianmukaiseen ja luotettavaan tilaan. 

Avustamme yritystäsi saneeraushakemuksen laatimisessa ja kaikissa yrityssaneerausmenettelyn hakemusvaiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Yrityssaneeraushakemuksen laatimiseen pitää varata vähintään kaksi viikkoa aikaa, jotta ehdimme saada kaikki tarvittavat tiedot yritykseltä sekä hakemukseen tarvittavan tilintarkastajan lausunnon saneeraushakemuksesta. 

Keskeistä hakemuksen menestymiselle on, että kirjanpito on ajantasainen ja luotettava. Myös hyvät suhteet velkojiin edesauttavat hakemuksen menestymistä. Velkojilta voidaan pyytää hyväksyntä yrityssaneeraukseen jo etukäteen, ja joissain tapauksissa velkoja voi olla myös yrityksen mukana saneerauksen hakijana. 

Vireillä oleva konkurssihakemus ei sinänsä muodosta estettä yrityssaneeraushakemuksen toimittamiselle. On kuitenkin suositeltavaa tehdä saneeraushakemus jo hyvissä ajoin ennen kuin velkoja hakee yritystä konkurssiin.  


Saneerausmenettelyn aloittaminen

Saneerausmenettely alkaa, kun tuomioistuin päättää menettelyn aloittamisesta ja määrää yrityksellesi selvittäjän. Saneerausmenettely suojaa yritystäsi ja toisaalta turvaa saneerausvelkojien tasapuolisen kohtelun. Päätöksen myötä velkojat eivät saa periä ennen saneerausmenettelyä syntyneitä velkoja yritykseltäsi. Lisäksi yritykseesi ei voi kohdistua saneerausvelkojen maksun laiminlyöntiin perustuvia hallinnollisia sanktioita. Yrityksesi ei saa myöskään maksaa ennen saneerausmenettelyä syntyneitä velkojaan. Yrityksesi ei voi myöskään muuttaa velkojensa vakuuksia rahaksi ilman selvittäjän lupaa. Selvittäjä huolehtii saneerausmenettelyn käytännön toimista ja valvonnasta. Selvittäjä on yleensä yrityssaneerauksiin erikoistunut lakimies. Selvittäjän tehtävänä on muun muassa laatia saneerausohjelma, ja huolehtia tarpeellisessa laajuudessa velallisen ennen menettelyn alkamista harjoittaman toiminnan tarkastuksesta. Selvittäjällä on tehtäviensä suorittamiseksi oikeus muun muassa tutkia velallisen kirjanpitoa ja liikeasiakirjoja, ja saada tietoja velallisen taloudellista asemaa tai velallisen harjoittamaa toimintaa koskevista seikoista.

Selvittäjän ensiarvion ja saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen sekä saneerausohjelman vahvistaminen

Saneerausmenettelyn alettua selvittäjä laatii aluksi yritystäsi koskevan ensiarvion, joka sisältää olennaiset saneeraushakemukseen nähden uudet tai poikkeavat tiedot yrityksesi taloudellisesta tilanteesta ja taloudellisten vaikeuksien syystä, ja arvioin yritystoimintasi elinkelpoisuudesta ja tervehdyttämiskeinoista.

Ehdotus saneerausohjelmaksi laaditaan yhdessä yrityksesi, velkojien ja tarvittaessa myös ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Ehdotus sisältää konkreettisia ja yksityiskohtaisia toimenpiteitä, joiden avulla yrityksesi voi tervehtyä ja saada velkansa maksettua: kannattamatonta toimintaa rajataan pois ja keskitytään kannattavaan toimintaan.

Saneerausohjelmassa voidaan määrätä esimerkiksi yritysmuodon muutoksista ja henkilöstöä koskevista toimenpiteistä.  Saneerausohjelmaan sisältyvässä maksuohjelmassa taas määrätään velallisen saneerausvelkojen maksamisesta. Maksuohjelmassa voidaan esimerkiksi muuttaa velkojen maksuaikataulua, alentaa luottokustannuksia tai alentaa maksettavan velan määrää. Saneerausohjelman tavoitteena on päästä velkojien kannalta parhaaseen lopputulokseen.

Kun saneerausohjelmaehdotus on valmis, se tulee esittää tuomioistuimelle. Jos kaikki velkojat ovat hyväksyneet ehdotuksen ja se täyttää lain vaatimukset, tuomioistuin voi vahvistaa saneerausohjelman. Tuomioistuin voi vahvistaa ohjelman myös silloin, kun velkojien enemmistö tai tietty vähimmäismäärä hyväksyy sen. Saneerausohjelman vahvistamisen myötä velkojen maksamiseen, perintään ja täytäntöönpanoon liittyvät kiellot päättyvät. Saneerausohjelma korvaa ennen saneerausmenettelyä syntyneiden velkojen ehdot. Tuomioistuin voi määrätä valvojan, jonka tehtävänä on valvoa saneerausohjelman toteuttamista.

Saneerauksen päättyminen

Kun yrityksesi on suorittanut saneerausohjelman mukaiset suoritukset velkojille ja täyttänyt muut sen mukaiset velvollisuutensa, yrityssaneeraus päättyy ja yrityksesi voi jatkaa toimintaansa normaalisti. Mikäli yrityksesi ei noudata saneerausohjelmaa, saneeraus voidaan tietyin edellytyksin määrätä raukeamaan. Saneerauksen epäonnistuessa ainoa vaihtoehto on yleensä konkurssi.

Loppusanat – moni yhtiö voitaisiin pelastaa yrityssaneerauksella

Konkurssiriskissä oleva yritys voi olla pelastettavissa vapaaehtoisella saneerauksella tai tässä artikkelissa esitellyllä yrityssaneerausmenettelyllä. Näihin menettelyihin kuitenkin turvaudutaan usein liian myöhään – jos ollenkaan. Saneeraukseen tulee hakeutua riittävän aikaisin. Moni saneeraus epäonnistuu, koska menettelyyn on hakeuduttu liian myöhään.

Usein yrittäjät jäävät liian pitkäksi aikaa painimaan yksin yrityksen taloudellisten ongelmien kanssa. Toisaalta yrittäjät saattavat suhtautua yrityksen tilanteeseen turhan optimistisesti, mikä usein johtaa siihen, että toimenpiteisiin ryhdytään liian myöhään. Ongelman ratkaisu piilee yhtiön tilanteen jatkuvassa seurannassa, nopeassa reagoinnissa muutoksiin ja ennen kaikkea siinä, että tehdään päätöksiä ennen kuin on liian myöhäistä.

Voimmeko auttaa? Jätä yhteydenottopyyntö!

   Lakitietoutta suoraan sähköpostiisi:

   Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

   Yrityssaneerausmenettelyn kompastuskivet

   Kirjoitin kolmisen kuukautta sitten artikkelin yrityssaneerausmenettelystä apuna yrityksille, joita syystä tai toisesta uhkaa maksukyvyttömyys tai yritys on jo maksukyvytön, mutta yrityksen liiketoiminta on sinänsä elinkelpoista

   Saatavan yllättävä vanhentuminen

   Kun saatava vanhenee, sitä ei enää voi tehokkaasti periä. Tämä oikeusriitojen vakio-ongelma ajankohtaistuu erityisesti urakoissa, joissa piilevä virhe paljastuu vasta vuosien kuluttua. Vanhenemisajat ovat sinällään

   lakimies Jukka Sankamo veneilemässä

   Jukka Sankamon 40 vuotta lakimiehenä

   Vuoden 2023 elokuussa Jukka Sankamolla tuli täyteen 40 vuotta lakimiehenä toimimisesta. Alalle hakeuduttuaan hänelle oli heti selvää, että hän olisi mukana yritystoiminnassa.

   Jaa artikkeli eteenpäin:

   Email
   LinkedIn