fbpx

Osakeyhtiön purkamisesta ja sen verotuksesta

Yrittäjän lopettaessa liiketoimintansa vapaaehtoisesti, hän yleensä pyrkii myymään yrityksensä. Usein ostaja haluaa kuitenkin ostaa vain liiketoiminnan, jolloin yrittäjälle jää jäljelle vanha osakeyhtiö, jossa suurimpana varallisuuseränä on liiketoiminnan luovutuksesta saatu kauppahinta. Joskus liiketoiminta on myös sitoutunut yrittäjän henkilöön siinä määrin, ettei sille löydy ostajia. Tällöin liiketoiminnan myyneet tai lopettaneet yrittäjät joutuvat päättämään, mitä tehdä jäljelle jääneelle […]

Toimitusjohtajasopimuksesta ja kilpailukiellosta

Osakeyhtiön toimitusjohtaja on yrityksen hallintoelin samaan tapaan kuin hallitus ja yhtiökokous. Toimitusjohtaja ei siis ole työsuhteessa yritykseen. Toimitusjohtajan asemaa ja tehtäviä säännellään lähinnä osakeyhtiölaissa, avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä annetussa laissa sekä osuuskuntalaissa. Toimitusjohtajan vastuu on samankaltaista kuin yhtiön hallituksen vastuu. Toimitusjohtajan kanssa kannattaa aina solmia kirjallinen sopimus (toimitusjohtajasopimus), joka määrittää palvelussuhteen ehdot. Tämänkaltainen johtajasopimus on […]

Omien osakkeiden hankkiminen osakeyhtiössä

Osakeyhtiö voi hankkia haltuunsa ja pitää hallinnassaan omia osakkeitaan. Omia osakkeita koskevat säännökset ovat OYL 15 luvussa. Omien osakkeiden hankkimisella tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiö hankkii omia osakkeitaan osakkaaltaan vastiketta vastaan osapuolien yhteisellä sopimuksella. Osakkeiden lunastaminen on sen sijaan velvoittava toimi, jolla osakkeenomistajan on luovutettava osakkeensa yhtiölle joko vastiketta vastaan tai vastikkeetta. Yksityisessä osakeyhtiössä yhtiölle hankittavien […]

Osakeyhtiölain mukainen vähemmistöosakkeiden lunastaminen

Kun jonkun omistajan omistusosuus nousee yli 90 % osakeyhtiössä, syntyy osakeyhtiölain mukainen lunastusoikeus ja –velvollisuus. Osakeyhtiön koolla tai sillä onko kyseessä tavallinen osakeyhtiö ja julkinen osaskeyhtiö (Oyj) ei ole merkitystä lunastuoikeuden syntymisessä tai lunastusmenettelyn käytössä. Vähemmistöosakkeiden lunastusoikeudesta ja lunastusmenettelystä on säädetty osakeyhtiölain 18 luvussa.   Lunastusoikeuden syntyminen Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa […]

Yhteistoimintalaki: Jatkuva vuoropuhelu ja muutosneuvottelut

Yhteistoimintalakia uudistettiin vuoden 2022 alusta lukien voimaan tulleella kokonaan uudella yhteistoimintalailla (133/2021). Aiempaan lakiin verrattuna uudessa yhteistoimintalaissa keskeinen muutos liittyy yrityksen ja sen henkilöstön jatkuvan vuoropuhelun edistämiseen ja yrityksen toiminnan kehittämiseen. Uuden yhteistoimintalain soveltamisala vastaa aiempaa lakia. Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksiin ja yhteisöihin, joissa työskentelee säännöllisesti yli 20 työntekijää. Siten vähintään 20 työntekijää työllistävän työnantajan on […]

Yhtiön toimintojen ulkoistaminen

Huolellisesti laadittu sopimus auttaa ulkoistajaa ja palvelun tuottajaa Tuotantopalveluiden ulkoistaminen on monestakin näkökulmasta haastava prosessi. Ulkoistuksiin liittyvien sopimusten laadinnassa on otettava huomioon vaikutukset yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin toimintoihin. Myös yritystoiminnan laajuus ja ulkoiset olosuhteet vaikuttavat sopimussisältöön. Yrityksen monikansallinen toiminta ja nykyinen akuutti maailmantilanne korostavat entisestään asiantuntevan juristin arvoa ulkoistusriskien hallinnassa. Ulkoistamisen motiivina on usein kustannushyödyt […]

Yrityksen johdon vastuut tietosuojan pettäessä

Johdon vastuu tietosuojan pettäessä

VASTAAMO -TAPAUKSEN OPIT YRITYSJOHDOLLE Vastaamoon kohdistunut tietomurto on herättänyt julkista keskustelua yritysjohdon vastuusta tietoturvaloukkaustilanteessa. Kirjoituksessa arvioidaan, miten tietovuodoilta tulisi suojautua, miten tietosuoja-asetuksen mukaisen rekisterinpitäjänä toimivan yrityksen tulee toimia tietomurtotilanteessa ja mitä voi seurata vääränlaisesta menettelystä. Ohjeita tietomurron uhreille on kotisivuillamme olevassa artikkelissa. Muita kuin oikeudellisia seuraamuksia ovat mm. mainehaitta yritykselle. Yrittäjä ja yrityksen johtohenkilöt voivat […]

Hallituksen vastuu ympäristöasioissa – oikeustapausanalyysi (KKO 2016: 58)

Jokainen meistä ymmärtää yhtiön hallituksen jäsenyyden hinnaksi vähintään sen, että yhtiön aiheuttamasta vahinkotapahtumasta voi seurata ainakin jonkintasoinen henkilökohtainen vastuu. Vastuun tarkka sisältö hukkuu kuitenkin helposti kaikenkattavaan puheensorinaan; sellaiseen, jossa toisille vastuu on muodollisuus ja toisille pallo jalassa. Vastuun laajuutta ei voidakaan eksaktisti tai yleispätevästi määritellä, sillä tapauskohtaiset ominaispiirteet vaikuttavat arviointiin. Kukin tapaus on omanlaisensa, omine […]

Yrityskaupat ja niitä edeltävät järjestelyt

Liiketoiminnan luovutus tehdään yleensä pääpiirteissään kahdella tapaa, joko myydään yrityksen osakkeet tai yrityksen liiketoiminta. Ei kuitenkaan ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä sukupolvenvaihdos tai yrityskauppa. Vastuukysymyksistä johtuen tavallista on, että jos olet myyjä, haluat myydä osakkeet ja jos olet ostajana, haluat ostaa liiketoiminnan. Yrityksen arvonmäärityksestä on myös oma kirjoitus sivuillamme. Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroa voisi kuvata […]